عدد ۴۰۳ برای ما همیشه یادآور محدودیت بوده اما آرزو میکنم تو سال جدید زندگی آزادتری رو تجربه کنیم و فارغ از محدودیت ها برای رسیدن به اهداف تلاش کنیم.