عنوان این مطلب خلاصه ای از ۵۲ نکته ای هست که رولف دوبلی در کتاب هنر خوب زندگی کردن منتشر کرده واقعیت ماجرا این کتاب از نگاه من با فکت های بی نظیرش به دنبال یاد دادن هنر خوب زندگی کردن رفته و با ابزار هایی که در این کتاب معرفی شده ما رو به زندگی واقعی و حال خوب نزدیک تر میکنه