به یک چشم بهم زدن آخرین روز از ماه اول بهار فرا رسید. فروردین با قشنگ ترین هدیه برای امیرحسین شروع شد و طبق برنامه ریزی البته با کمی تاخیر پروژه مارکت رو به سرانجام رسوندم.