۴ روز به پایان اردیبهشت ۴۰۳ رسیده و من هنوز خیلی از کارهامو انجام ندادم و مجبورم به آینده نویس خرداد منتقلش کنم. اوایل تا اواسط اردیبهشت همه چیز خوب بود اما یک سرماخوردگی ساده و یک هفته تنبلی باعث شد این روال ادامه پیدا کنه و نتونم اون کارایی که داشتم رو به سرانجام برسونم.