خسته از تمرکز نداشتن روی کار باعث شد چالش ۲۱ روزه ای رو شروع کنم تا کمی این روند رو تغییر بدم و در اینجا تجربه های شخصی رو برای ثبت به اشتراک بذارم.