۴ روز به پایان اردیبهشت ۴۰۳ رسیده و من هنوز خیلی از کارهامو انجام ندادم و مجبورم به آینده نویس خرداد منتقلش کنم. اوایل تا اواسط اردیبهشت همه چیز خوب بود اما یک سرماخوردگی ساده و یک هفته تنبلی باعث شد این روال ادامه پیدا کنه و نتونم اون کارایی که داشتم رو به سرانجام برسونم.

به یک چشم بهم زدن آخرین روز از ماه اول بهار فرا رسید. فروردین با قشنگ ترین هدیه برای امیرحسین شروع شد و طبق برنامه ریزی البته با کمی تاخیر پروژه مارکت رو به سرانجام رسوندم.