عدد ۴۰۳ برای ما همیشه یادآور محدودیت بوده اما آرزو میکنم تو سال جدید زندگی آزادتری رو تجربه کنیم و فارغ از محدودیت ها برای رسیدن به اهداف تلاش کنیم.

خسته از تمرکز نداشتن روی کار باعث شد چالش ۲۱ روزه ای رو شروع کنم تا کمی این روند رو تغییر بدم و در اینجا تجربه های شخصی رو برای ثبت به اشتراک بذارم.

ایستگاه پنجم از ماه ارشد زمستان، مثل همیشه برای نویسنده خاص ترین روز در تقویم سالیانست. بله امروز ۲۹ سالگی امیرحسین شروع شد.